Giới thiệu chương trình

Trong lĩnh vực sản xuất có hai khía cạnh kinh doanh như sau:
Nhà sản xuất – những người cần tìm kiếm khách hàng là những người có nhu cầu sản xuất sản phẩm. Họ sẽ phát triển hơn khi có nhiều đơn đặt hàng với số lượng lớn.
Hay bạn là người có ý tưởng về việc sản xuất một sản phẩm của chính mình nhưng bạn không tài nào tìm được nhà sản xuất đáp ứng được yêu cầu của bạn.
Nhưng trên thực tế, có nhiều nhà sản xuất đúng như tiêu chuẩn của bạn mà bạn chưa biết đến họ chỉ vì thiếu thông tin của họ.
Vậy thì việc bạn tạo cho mình một tài khoản thành viên trên 3drams.com, sau đó đăng nhu cầu của mình về việc sản xuất sản phẩm của bạn sẽ là cách rút ngắn thời gian tìm kiếm, lựa chọn nhà sản xuất cho bạn.
Đồng thời, Nhà sản xuất sẽ nhìn thấy yêu cầu của bạn thông qua tài khoản mà họ tạo trên 3DRAMS.com
Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin cụ thể sau:
Email: supports@3drams.com
Số điện thoại: 08 7109 9811
Bạn cũng có thể liên hệ Tại đây

Quy định hợp tác

Hai bên gồm Các nhà cung cấp dịch vụ sản xuất (Bên A) và Cộng đồng sản xuất 3DRAMS (Bên B) đồng ý các điều khoản thỏa thuận thống nhất về Trở thành đối tác sản xuất trên Cộng đồng 3DRAMS.

Điều 1: Quyền lợi và nghĩa cụ của Bên A:

1) Quyền lợi của Bên A:
1.1 Tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ sản xuất thông qua tài khoản của Bên A cho Bên B trong trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
1.2 Chấm dứt hoạt động của tài khoản và thông báo cho Bên B biết trước 5 ngày làm việc.
1.3 Sau khi bên A yêu cầu ngừng hợp tác với bên B thì bên B sẽ tiến hành khoá tài khoản thành viên nhà cung cấp và tạm ngưng các dịch vụ mà bên A đang sử dụng. Đồng thời, sau khi trừ các thiệt hại về chi phí, 3DRAMS sẽ hoàn trả cho bên A số dư còn lại trên hệ thống 3DRAMS.
1.4 Mức phí của dịch vụ phụ thuộc vào mức độ thảo thuận hợp tác của 2 bên. Liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết.
2) Nghĩa vụ của Bên A:
2.1 Bảo đảm cung cấp dịch vụ sản xuất theo đúng mô tả trong đăng ký tài khoản, hướng dẫn Bên B sử dụng và thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình khai thác, sử dụng dịch vụ sản xuất để đảm bảo chất lượng an toàn của dịch vụ sản xuất cho các khách hàng;
2.2 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng dịch vụ sản xuất đã cung cấp cung cấp cho Bên B và cho khách hàng;
2.3 Đảm bảo và cung cấp đầy đủ chứng nhận Bên A là chủ sở hữu của dịch vụ sản xuất đã cung cấp cho Bên B;
2.4 Lưu giữ và bảo mật thông tin của Bên B, thông tin khoá mã đã cung cấp cho Bên B; thời gian lưu giữ bí mật từ khi ký kêt hợp đồng này cho đến mãi về sau.
2.5 Không cung cấp cùng dịch vụ sản xuất cho bất cứ khách hàng nào khác ngoài Bên B khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên B;
2.6 Phối hợp và tạo điều kiện cho Bên B trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2.7 Bồi thường thiệt hại cho Bên B khi có thiệt hại xảy ra do doanh nghiệp không thực hiện đúng quy trình cung cấp dịch vụ sản xuất hoặc dịch vụ sản xuất cung cấp không đúng với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã công bố theo quy định của 3DRAMS và pháp luật.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

1.Bên B có quyền:
1.1 Yêu cầu Bên A cập nhật các thay đổi về dịch vụ sản xuất của mình trên tài khoản Cộng đồng;
1.2 Chấm dứt hoạt động Tài khoản thành viên của Bên A nếu Bên A vi phạm điều khoản của cộng đồng.
1.3 Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin về giao dịch với Khách hàng
1.4 Thay mặt khách hàng kiểm tra tiến độ thực hiện dịch vụ sản xuất của Bên A.
2. Bên B có nghĩa vụ:
2.1 Thanh toán đầy đủ cho Bên A theo quy định tại Điều 1
2.2 Quản lý tài khoản và bảo mật thông tin cho Bên A theo Điều khoản bảo mật của Cộng đồng;
2.3 Không được tự ý sửa chữa hoặc làm thay đổi tính năng của dịch vụ sản xuất mà bên A đã đăng lên tài khoản.
2.4 Trong trường hợp bên B chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi sản phẩm dịch vụ trên 3DRAMS cho bên thứ ba thì bên B phải cùng với bên thứ ba đăng ký lại với bên A các thông tin của bên thứ ba theo yêu cầu của Bên A;
2.5 Thông báo cho Bên A trong trường hợp tài khoản của Bên A bị tạm ngưng hoặc bị khóa vì vi phạm điều khoản của Cộng đồng.
2.6 Thông báo cho Bên A khi khách hàng chấm dứt yêu cầu thực hiện dịch vụ sản xuất.
2.7 Khi thay đổi địa chỉ, thay đổi tên cơ quan, ngừng hoặc tạm ngừng sử dụng dịch vụ hoặc chuyển nhượng hợp đồng, Bên B phải gửi văn bản yêu cầu Bên A để giải quyết, đồng thời phải thanh toán các chi phí (nếu có) cho việc thực hiện các công việc trên;
2.8 Phối hợp và tạo điều kiện cho Bên A trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Xử lý tranh chấp và bồi thường thiệt hại

Hai bên cam kết thi hành các nghĩa vụ hợp đồng. Các tranh chấp thuộc phạm vi thoả thuận của hai bên trong hợp đồng sẽ được hai bên cùng xem xét, giải quyết. Trong trường hợp không thống nhất được, các bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng

5.1 Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
a) Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng này;
b) Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
5.2 Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:
a) Bên A vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng này;
b) Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.