Quá trình sản xuất

Quá trình cắt
Cắt là việc tách một đối tượng vật lý, hay một phần của một đối tượng vật lý
Quá Trình Kết Nối
Kết nối là liên kết cơ học, kết cấu hoặc hóa học của các thành phần khác nhau để tạo thành một vật lớn hơn
Đúc
Đúc là việc đổ chất lỏng vào khuôn, trong đó có một hốc rỗng có hình dạng mong muốn.
Sự Tạo Hình
Sự tạo hình bao gồm bộ quy trình sản xuất liên quan đến việc thao tác lên các tấm, ống và que vào các dạng đã xác định trước.
HOÀN THIỆN
Công nghệ hoàn thiện đang tạo ra những thay đổi lớn trong bản chất của sản xuất hàng loạt kể từ