Quá Trình Tạo Mẫu

Công cụ tạo mẫu
Trong thiết kế sản phẩm, từ "prototyping" thường được sử dụng như một danh từ, động từ và tính từ
ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN Ý TƯỞNG
Việc đánh giá và lựa chọn ý tưởng thiết kế trên khía cạnh khái niệm là quá trình thu hẹp các ý tưởng