Giới thiệu chung

Điều 1: Quy định đối với dịch vụ thiết kế

Điều 2: Quy định đối với Chuyên gia, tư vấn:

Điều 3: Chấm dứt giao dịch với khách hàng:

Điều 4: Quy định đối với khách hàng:

Điều 5: Quy định chung: